ترتیب اجرای نغمات در قرائت های استاد مصطفی اسماعیل: بیاتصباحجازسه گاه - ...
ایشان تقریبا در تمام قرائتهایشان، تمام دستگاههای قرآنی را اجرا می کنند.


استاد عبدالباسط بیشتر نغمات بیات و صبا را اجرا می کنند.


استاد شحات در اجرای نغمات نهاوند و سه گاه، مهارت خاصی دارند.